RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, co pozwoli Państwu i nam wywiązać się z obowiązku informacyjnego obowiązującego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO.

Informujemy, iż w związku z możliwym pozyskaniem Państwa danych osobowych, uzyskamy status administratora tych danych (zwany dalej ADO).
W szczególności będą to dane:

Cele przetwarzania danych osobowych to:

Dane jakie będziemy przetwarzać to w szczególności:

Zakres powyższych danych może zostać zmieniony, co może zostać wyartykułowane poprzez:

Informacja o zmniejszeniu liczby kategorii danych powinna zostać dostarczona w sposób umożliwiający ADO spełnienie Państwa żądania.

Jednoczenie Pragniemy Państwu zagwarantować poszanowanie zachowania prywatności oraz zasad bezpieczeństwa uzyskanych danych osobowych, które przybierają postać zapisów elektronicznych bądź dokumentów papierowych.

Informujemy, iż uzyskaliśmy zgodność z wymaganiami RODO, w związku z czym nadzorujemy procesy i rozwiązania organizacyjne, które zapewnią Państwu korzystanie z pełni praw zagwarantowanych w RODO.

Informujemy, iż naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Dariusz Klimowski, nr tel. 552394874, e-mail: IOD@fioi.org.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych (ADO) przetwarzanych w ramach nawiązanych relacji jest "SPÓŁKA MEBLOWA KAM" – K. KOSIAK, M. SZEWCZUK, A. WOŁOSZ, T. ZARZĘBSKI, spółka jawna,
z siedzibą pod adresem ul. Tartaczna 20B, Szkolna 5, 82-316 Milejewo.

PRZETWARZANIE DANYCH

Dane osobowe przetwarzane przez nas w związku z realizacją przedmiotu działalności ADO, pozyskiwane są z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i uwzględniają:

Osobom dostarczającym nam swoje dane osobowe gwarantujemy, iż nie będziemy w jakikolwiek sposób wykorzystywać tych danych do profilowania czy też działań niezgodnych z ww. celami przetwarzania, zarejestrowanymi jako cele uzasadnione prawnie.

Państwa dane przechowywane będą przez okres 3 lat, po tym czasie będą archiwizowane przez 2 lata, a następnie zostaną trwale usunięte, chyba że umowa, przesłanki merytoryczne (np. okresy przedawnień) lub przepisy prawa określają inne okresy przetwarzania.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane przetwarzane są zgodnie z RODO oraz powszechnymi i szczególnymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i nie są przekazywane poza Unię Europejską.

PAŃSTWA PRAWA W STOSUNKU DO PRZEKAZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Mając na względzie powyższe informujemy, iż przysługuje Państwu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych prawo do:

Jednocześnie informujemy, iż w każdym z ww. przypadków Państwa prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z aktami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – odpowiednio do operacji przetwarzania danych.

WYKONANIE PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Prawa osób fizycznych, o których mowa powyżej mogą być egzekwowane poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej ADO oraz poprzez naszą stronę internetową oraz adres e-mail.

Dopuszcza się możliwość egzekwowania praw osób, których dane dotyczą poprzez inne czynności, z zastrzeżeniem koniczności wykazania rozliczalności podjętych działań (należy dostarczyć dowód, że czynność w ramach prawa osób, których dane dotyczą została przeprowadzona).

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie pracownicy i współpracownicy ADO, Organizacje uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które zapewniają akceptowalny poziom ryzyka przy przetwarzaniu i spełniają standardy określone w art. 28 i 32 RODO.

ADO gwarantuje zaangażowanie adekwatnych środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, kradzieżą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ADO wdrożył i respektuje procedury postępowania z naruszeniami danych osobowych, włącznie z koniecznością powiadamiania o takich naruszeniach Urzędu Ochrony Danych Osobowych w czasie 72 godzin od czasu uzyskania informacji o takim naruszeniu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Witryna wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Klienta lub inną osobę fizyczną.

Pliki typu cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik serwisu, korzysta ze stron internetowych serwisu i umożliwiają:

W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik/Klient korzysta z serwisu internetowego na określony czas.

Użytkownik serwisu, Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika.

Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

 facebook youtube